工作 位置 地址 时间
Trợ lý Giám đốc Thương mại Bán hàng Hà Nội 21/02/2022
Chuyên gia vận chuyển Giao hàng Hà Nội 15/02/2022
Chuyên gia hoạt động thương mại cấp cao Tài chính Hà Nội 01/06/2021